Ang ROTC ay magtatatak ng disiplina, pagmamahal sa bayan, sa kapwa tao at paggalang sa otoridad.