Ang pangulo ay nag pa-test, hindi ito panutay na may karamdaman